Lampone wiress & tools
Inovativni klaster ribarstva  IKRA AKVAPONIJA  osnovan  radi ostvarivanja ciljeva u  oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji  i prometu ribe i  ribljih proizvoda,   riblje opreme,  pribora,  repromaterijala i lekova.
KLASTER  RIBARSTAVA  IKRA AKVAPONIJA
  
    Clan 1
Pristupanje
Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Moldavija, Republika Crna
Gora, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta
bezbednosti Ujedinjenih nacija, ovim pristupaju Sporazumu o slobodnoj trgovini u
centralnoj Evropi (u daljem tekstu ?CEFTA?) sa izmenama i dopunama iz Clana 3
ovog Sporazuma i obavezuju se da će isti primenjivati u skladu sa odredbama ovog
Sporazuma.

    Clan 2
Strane
Deo teksta u Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sa izmenama i
dopunama iz Clana 3 ovog Sporazuma, koji upućuju na njegove strane, treba
razumeti tako da ukljucuju strane u ovom Sporazumu.

    Clan 3
Amandmani CEFTA
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sacinjen u Krakovu 21. decembra
1992. godine, a izmenjen i dopunjen Sporazumom o izmenama i dopunama
Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sacinjenim u Brnu 11. septembra
1995. i Sporazumom o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini u
centralnoj Evropi, sacinjenim na Bledu 4. jula 2003. godine je ovim putem izmenjen i
dopunjen. Verzija teksta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sa
izmenama i dopunama, (u daljem tekstu ?CEFTA 2006?) priloţena je kao Aneks 1
ovog Sporazuma.

    Clan 4
Stupanje na snagu
1. Ovaj Sporazum podleţe ratifikaciji, prihvatanju, ili odobravanju u skladu sa
nacionalnim propisima. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja biće
deponovani kod Depozitara.
2. Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. maja 2007. godine pod uslovom da sve
ugovorne strane, izuzev Bugarske i Rumunije, deponuju svoje instrumente
ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja Depozitaru do 31. marta 2007. godine.
3. Ako Sporazum ne stupi na snagu za sve ugovorne strane u skladu sa stavom 2
ovog Clana, stupiće na snagu tridesetog dana od deponovanja petog instrumenta
ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja.
4. Za svaku ugovornu stranu koja je deponovala svoje instrumente ratifikacije,
prihvatanja, ili odobravanja nakon datuma deponovanja petog instrumenta
ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, Sporazum će stupiti na snagu tridesetog
dana od dana deponovanja njenih instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili
odobravanja.
5. Bilateralni sporazumi iz Aneksa 2 će biti van snage danom stupanja na snagu
ovog Sporazuma za strane na koje se odnosi.
6. Strane pomenute u stavu 4 će zadrţati sve povlastice garantovane njihovim
postojećim bilateralnim sporazumima do stupanja na snagu ovog Sporazuma.
7. Bilo koja ugovorna strana moţe primenjivati ovaj Sporazum privremeno, ukoliko
je to u skladu sa njenim Ustavom. O privremenoj primeni Sporazuma po ovom
stavu depozitar će biti obavešten.
POTVRĐUJUĆI OVO dolepotpisani opunomoćenici, koji su za to dostojno ovlašćeni,
potpisuju ovaj Sporazum.
Sacinjeno u Bukureštu devetnaestog decembra 2006. godine u jednom autenticnom
primerku na engleskom jeziku, koji će biti deponovan kod depozitara Sporazuma o
slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, koji će proslediti overene primerke svim
stranama.

   SPORAZUM O IZMENI I PRISTUPANjU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI
U CENTRALNOJ EVROPI
Uvod
Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu "strane") Imajući u vidu cilj podobnih strana da pristupe Evropskoj Uniji; Priznajući znacaj Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (u daljem
tekstu: ?CEFTA?) za poboljšanje pripremljenosti Strana za clanstvo u Evropskoj Uniji, za šta je dokaz pristupanje Ceške Republike, MaCarske  Poljske, Slovacke i Slovenije 1. maja 2004. godine i predstojeće pristupanje Republike Bugarske i Rumunije; UbeCeni da postoji potreba za izmenom CEFTA, u nameri da se doprinese procesu integracija u Evropi putem otvaranja CEFTA za sve strane koje su spremne da poštuju odredbe ovog Sporazuma;
Imajući u vidu Deklaraciju premijera zemalja CEFTA, sacinjenu 29. novembra 2005. godine u Zagrebu;
Imajući u vidu Deklaraciju premijera zemalja strana u ovom Sporazumu od 6. aprila
2006. godine iz Bukurešta, dogovoreno je sledeće:

o nama    ribarstvo    zakonodavstvo    nauka    arhiva    aktuelnosti    klasteri    radionice    forum    akvaponija    kontakt        izrada   ticma
originalnu verziju u pdf formatu
Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006
možete skinuti ovde