Lampone wiress & tools
Inovativni klaster ribarstva  IKRA AKVAPONIJA  osnovan  radi ostvarivanja ciljeva u  oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji  i prometu ribe i  ribljih proizvoda,   riblje opreme,  pribora,  repromaterijala i lekova.
KLASTER  RIBARSTAVA  IKRA AKVAPONIJA
  KLASTER JE POSLOVNO UDRUŽENJE SVIH SUBJEKATA KOJI UČESTVUJU U LANCU PROIZVODA ILI USLUGA KOJI IMAJU MEĐUSOBNO POVERENJE
Jedan od modela povećanja konkurentnosti preduzeća koji je široko prihvaćen predstavlja model udruživanja u klastere. Klasteri predstavljaju geografsku koncentraciju međusobno povezanih preduzeća, srodnih i različitih delatnosti, specijalizovanih dobavljača, pružaoca usluga i, sa njima povezanih, organizacija podrške, naročito obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija (prema definiciji Majkla Portera). Klasteri imaju za cilj objedinjavanje na horizontalnoj i vertikalnoj osnovi različitih subjekata ponude, proizvoda i usluga, kako bi se povećala dodatna vrednost njihovog zajedničkog proizvoda. Evropska komisija je uvela i pojam inovacionih klastera, definisan kao grupacije nezavisnih preduzeća - inovativnih, novoosnovanih, malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i istraživačkih organizacija - koje rade u određenom sektoru i regionu i osnovane su sa namerom da stimulišu inovacione aktivnosti kroz promovisanje intenzivne interakcije, razmene fizičkog prostora, znanja i stručnosti koji doprinose tehnološkom transferu, umrežavanju i širenju informacija među preduzećima u klasteru. Udruživanje u klaster donosi mnoge pogodnosti, između ostalog:

o niži troškovi poslovanja (nabavka se vrši na nivou klastera što podrazumeva nižu cenu i jeftiniji transport za značajno povećane količina materijala, opreme, delova itd., smanjenje zaliha materijala jer se uspostavljaju čvrste veze sa dobavljačima na nivou klastera, povezivanje i angažovanje, na nivou klastera, agencija i preduzeća za pružanje specijalizovanih i uobičajenih usluga (marketinške, knjigovodstvene, konsultantske, stručne i druge usluge) što smanjuje troškove preduzećima učesnicima klastera
o niži troškovi razvoja novih proizvoda i usluga (na primer: grupa preduzeća projektuje i razvija alate za potrebe druge grupe preduzeća unutar klastera koji pojedinačno ili u celini razvijaju proizvodni proces, a treća grupa preduzeća radi na pakovanju, dizajnu, kanalima distribucija itd.),
o difizija tehnologija (razmena tehničko-tehnoloških znanja i informacija),
o izlazak na inostrana tržiša, proširenje tržišta i prilike za nove poslovne veze (nastup na tržištu kao klaster omogućava povoljnije uslove sklapanja ugovora, zauzimanja većeg tržišta, povećanu konkurentrnost..),
o mogućnost izvođenja većih investicionih i razvojnih projekata u regionu (bilo koji razvojni projekti na nivou regiona se lakše izvode kada veliki broj preduzeća zajedno učestvuje u izvršenju) ,
o pristup fondovima (klasteri imaju prednost prilikom finansiranja iz različitih fondova),
o povoljniji krediti (klasteri mogu dobiti povoljnije kredite nego mala i srednja preduzeća pojedinačno).
o povećanje broja radnih mesta,
o veća raznolikost procesa, proizvoda i vrsta rada.

U evropskoj uniji 42% privrede je udruženo u klastere radi efikasnijeg poslovanja. Pozitivan primer : Klasteri u Mađarskoj su dokazali da stvarno mogu biti ključ uspeha, a njima je u organizaciji prilično pomogla i država, i to ulaganjem znatnih svota oko 50 milijardi forinti , koje su dobro iskorišćene,

Klasteri u Republici Srbiji
o Poslednjih godina razvoj klastera je važan element privredne politike Evropske zajednice. Svojom politikom klastera Srbija želi ojačati postojeće regionalne prednosti, a time i konkurentnost i inovativnost u Srbiji.
o Politika klastera se mora razmatrati u okviru položaja Srbije kao male privrede koja je u tranziciji, zato se prednosti "klasterizacije" odražavaju kroz:
o jačanje konkurentnosti preduzeća i regiona,
o poboljšanje strukture privrednih aktivnosti (nove tehnologije, restrukturiranje preduzeća),
o umrežavanje javnog, poslovnog i naučno-istraživačkog sektora

    Dana 01.03.2016 u organizaciji Centra za mala i srednja privredna društva u Privrednoj komori Srbije održan je deveti Sastanak Saveta za klastere kojim je predsedavao predsednik saveta klastera Privredne Komore g-din Velibor Vukašinović i doneta je oluka da se formira Savez Klastera Srbije. Ispred privredne komore Srbije obratio se G-din dr Aleksandar Gračanac i govorio o neophodnosti boljeg upoznavanja javnosti sa klasterima kao oblikom udruživanja privrednih društava. Naglasio je da 2016. godina "GODINA PREDUZETNIŠTVA" kada treba da radimo na afirmaciji preduzetništva i da ovu godinu iskoristimo na najbolji mogući način, jer će Država medijski i kroz posebne programe subvencija pokušati da ubedi pojedince u blagodeti preduzetništva jer ekonomisti pripremaju projekte a banke kredite. Razvoj klastera i rast sektora malih i 10 srednjih preduzeća i preduzetnika i formiranje novih mikro firmi jesu imperativ za zapošljavanje, a upravljanje tranzicionim promenama u ekonomiji zasnovano na znanju ključni je izazov preduzetništva danas i uspeh konzistentne politike održivog razvoja. Upoznao nas je i sa zakonom o mikro finasiranju koji je u proceduri i očekuje se njegovo donošenje do kraja godine. Ispred Ministarstva privrede nacionalni koordinator za COSME program Milica Zatezalo je prezentovala konkurs za klastere, radi se o javnom pozivu u okviru COSME programa za unapređenje kvaliteta poslovanja klastera prilikom pružanja pro fesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima. Javni poziv usmeren je ka unapređenju i osnaživanju menadžmenta klastera radi pružanja kvalitetnijih profesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima. U okviru po drške poslovanju klastera biće obuhvaćene aktivnosti usmerene ka razvoju inovacija, rasta i boljeg nastupa malim i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

INOVATIVNI KLASTER RIBARSTVA IKRA AKVAPONIJA
     Inovativni klaster ribarstva IKRA AKVAPONIJA osnovan je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji i prometu ribe i ribljih proizvoda, riblje opreme, pribora, repromaterijala i lekova. Klaster ribarstva koji ima primarni zadatak da promoviše i zastupa interese svojih članova, razvoj poljoprivrede i ribarstva u celini i da kroz veliki broj aktivnosti pruži podršku u poslovanju svojim članovima. Klaster je u poziciji da pomogne da se mnogo bolje iskoriste dostupni fondovi EU, napočito iz COSME programa koji upravo cilja mala i srednja preduzeća , ali i iz ostalih programa poput HORIZON 2020. Klasterov rad je zasnovan na projektima i programima i posebnu pažnju posvetićemo medijima. Po svojoj prirodi klaster okuplja učesnike iz privrede , obrazovanja i državne uprave i uključuje ih u aktivnosti i projekte koji će proizvesti pozitivne rezultate za privredu i ukupno društvo. Klaster pruža ruku saradnje svima koji veruju da udruženi možemo više.
Inovativni klaster ribarstva IKRA AKVAPONIJA registrovan je u januaru 2016. godine u Zrenjaninu sa sledećim ciljevima:
o opšti cilj je promovisanje zdrave ishrane i načina života kao i edukacija o ulozi koje ishrana i poljoprivreda igraju u našim životima.
o zastupanje i predstavljanje zajedničkih interesa članova,
o poslovno povezivanje,
o  jačanje konkurentnosti i pozicioniranja na domaćem i inostranom tržištu,
o stimulisanje razmena znanja, ideja i informacija,
o promovisanje preduzetništva,
o olakšavanje pristupa finansijskim izvorima,
o kreiranje i razvoj ekološki orijentisanih programa i projekata,razvoja inovativnosti,
o razvoj i primene naprednih tehnologija i pospešivanje međunarodne poslovne saradnje,
o istraživanja i povezivanja sa strukovnim, potpornim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu; o efikasna razmena informacija preko posebno razvijene informacione mreže stvaranjem jedinstvene baze podataka, praćenjem trendova i potreba tržišta,
o zajednička promocija, izrada internet prezentacija, promotivnog materijala, publikacija, zaključivanje sponzorskih ugovora na osnovu kojih se obezbeđuje reklamiranje članova i drugih zainteresovanih lica i sl.;
o povezivanje sa drugim sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu;
o obuka članova i drugih zainteresovanih, kroz organizaciju seminara, radionica i studijskih putovanja, specifičnih obuka u kooperaciji sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u cilju obrazovanja i stručnog usavršavanja članova i drugih, kao i drugi vidovi stručnog usavršavanja;
o razvoj članova kroz, međusobne razmene znanja radi racionalnijeg korišćenja vremena i svih ostalih raspoloživih resursa,
o uspostavljanje jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa iz oblasti od važnosti;
o ostvarivanje i očuvanje zajedničkih interesa i potreba članova u oblastima od značaja;
o ukazivanje na aktuelne političko-privrerdne probleme i 11 predlaganje i sprovođenje u delu odgovarajućih mera;
o  uvođenje i implementacija savremenih svetskih iskustava i dostignuća u oblastima od interesa,
o  zastupanje i zaštita interesa svojih članova i lobiranje za njih pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
o  pružanje stručne i savetodavne pomoći svojim članovima;
o  kreiranje i podsticanje razvoja zdrave ishrane i zdravog načina života u Srbiji, služeći se pri tom međunarodnim iskustvima i dostignućima;
o  praćenje zakonodavstva, postojećeg stanja i aktuelnih problema vezanih za poljoprivredu i ribarstvo u Srbiji i regionu
o  predlaganje nadležnim državnim organima preduzimanje ne- ophodnih mera u oblasti ekologije, poljoprivrede i zaštite životne sredine;
o  unapređenje ekološkog okruženja u ribarstvu , i implementacija savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
o  zaštita ugroženih vrsta,
o  zaštita ugroženih staništa,
o  očuvanje biodiverziteta
o  unapređenje informisanja šire javnosti, o organizaciji i sprovođenju marketinških aktivnosti kao i izdavačke, propagandne i informativne delatnosti u skladu sa ciljevima razvoja ;
o  razvoj i nega međusobne solidarnosti i uzajamnosti među članovima i ostalim učesnicima u oblasti delovanja;
o  rad na konslutantskim aktivnostima razvoja efektivnih organizacionih, upravljačkih i procesnih struktura;
o  pružanje podrške u razvoju i primeni savremenih tehnologija i inovacija;

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Klaster:
- zastupa zajedničke interese članova pred gradskim i državnim organima i organizacijama,
- pokreće i unapređuje neposredne i posredne kontakte između privrednih i drugih organizacija, institucija i pojedinaca;
- podstiče preduzimanje zajedničkih projekata od obostranog interesa i angažuje se za stvaranje pogodnih uslova za njihovo realizovanje;
- organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i manifestacije;
- učestvuje u radu srodnih organizacija u Srbiji i inostranstvu, bez sticanja materijalne koristi;

PROGRAM RADA KLASTERA ZA 2016-2017
- Donošenje strategije razvoja ribarstva u Srbiji
- Aktivna razmena informacija vezano za zdrastveno stanje ribe
- Praćenje zakonskih regulativa u ribarstvu
- Unapređenje kvaliteta radne snage i povećanje stepena radne odgovornosti
- Rad na reformi propisa koji su negativni za poslovno okruženje (da se ukine naknada za korišćenje vode i raditi na smanjenju parafiskalnih nameta , voda koja se ispušta iz ribnjaka ne može se tretirati zagađivačem, zajednički ćemo uvesti ponovno korišćenje vode iz objekata za proizvodnju ribe , iz koje ćemo koristiti organske materije kao organsko đubrivo u biljnoj proizvodnji -hidroponi- ka)
- Aktivnost koja se ogleda u organizaciji javnih raspava da bi usledili predlozi i zahtevi koji bi uticali na donošenje određenih zakona
- Izrada registra lica koja se bave ribokrađom i prometom ribe van legalnih tokova, zajednički rad na unapređenju sistema procesuiranja krivičnih dela i prekršaja, aktivan rad sa poljočuvarskim službama i službama obezbeđenja.
- Zajednički rad na projektu izmena poreske politike i prakse u smislu uvođenja olakšica za blagovremeno plaćanje poreza,
- Radićemo na utvrđivanju mehanizma za stimulaciju redovnih platiša u procedurama javnih nabavki, - Rad na subvencionisanju kredita (kamatu plaća opština, garanciju pokrajina)
- Postići subvenciju kod zapošljavanja od 5000 eura kao i strani investitori
- Sprovesti anketu u ribarnicama i maloprodajnoj mreži i usvojiti izveštaj sa predlogom mera za unapređenje usluga u prometu ribe i proizvoda od ribe,
- Pokretanje berze ribe (mlađi,konzumne ribe, riblje hrane, žitarica, kreča)
- Formirati mikro finansisku organizaciju za investicije u ribarstvu (ŠKO,ŠKZ)
- Rad na izgradnji kapaciteta i usluga za podršku organske proizvodnje ribe
- Ribarstvo treba da prestavlja simbol bogatstva zemlje
- Izrada web prezentacije klastera sa informacijama vezanim za unapređenje poslovanja i informacijama od interesa članovima klastera.

           ETIČKI KODEKS INOVATIVNOG KLASTERA RIBARSTVA IKRA AKVAPONIJA
    Član 1
Etičkim kodeksom INOVATIVNOG KLASTERA RIBARSTVA IKRA AKVAPONIJA uređuju se pravila dobrog ponašanja svih članova Klastera, kako osnivača Klastera " Inovativnog klastera ribarstva ikra akvaponija" tako i pridruženih članova
    Član 2.
Etički kodeks Klastera, Inovativnog klastera ribarstva ikra akvaponija" (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), sadrži  pravila dobrog ponašanja članova Klastera, Inovativnog klastera ribarstva ikra akvaponija"  (u daljnjem tekstu: Klaster), prema svim pravnim subjektima u zemlji i inostranstvu te prema svim vladinim i nevladinim telima kao i u međusobnim odnosima samih članova Klastera
    Član 3.
Etičkim kodeksom se sve zainteresovane  osobe upoznavaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od članova Klastera
    Član 4.
U poslovanju Klastera, članovi se pridržavaju odredaba Etičkog kodeksa.
ZAŠTITA LIČNOG UGLEDA I UGLEDA KLASTERA
    Član 5.
Član Klastera u svom poslovanju primenjuje načela pristojnog i profesionalnog poslovnog ponašanja.
    Član 6.
U poslovanju i ponašanjem na javnom mestu član Klastera pazi da ne umanji lični ugled i poverenje klijenata i partnera u Klaster.
    Članak 7.
U obavljanju samostalnih poslova član može koristiti službene oznake ili autoritet Klastera, ukoliko je tako s Klasterom ugovoreno. Prestankom ugovora o članstvu u Klasteru prestaju i mogućnosti iz stave   1. ovoga člana
ODNOS ČLANA KLASTERA PREMA DRUGIM OSOBAMA
    Član 8.
U odnosu prema drugim pravnim i fizičkim osobama član Klastera postupa profesionalno i pristojno. Član Klastera u poslovanju primjenjuje stručno znanje, nudi kvalitet usluge i proizvoda i na takav način osigurava svom klijentu i partneru kvalitetnu uslugu.
    Član 9.
Član Klastera postupa jednako prema svim klijentima i partnerima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke iii socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog porekla, političkih ili verskih uverenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, pola, bračnog ili porodičnog statusa, polne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
MEĐUSOBNI ODNOSI ČLANOVA KLASTERA
    Član 10.
Međusobni odnosi članova Klastera temelje se na uzajamnom poštovanju, poverenju, saradnji, pristojnosti i strpljenju.
    Član 11.
Član Klastera ne ometa druge članove u poslovanju i drugim radnjama unutar Klastera. Članovi Klastera međusobno razmenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima.
    Član 12.
Uprava i Nadzorni odbor Klastera potstiču članove Klastera na kvalitetno i efikasno poslovanje Klastera, međusobno uvažavanje, poštovanje i saradnju te primeren odnos prema drugim osobama.
JAVNI NASTUPI ČLANOVA KLASTERA
    Član 13.
U svim oblicima javnih nastupa i delovanja u kojima predstavlja Klaster, član iznosi stavove Klastera, u skladu s propisima, dobijenim ovlaštenjem, stručnim znanjem i odredbama Etičkog kodeksa. U javnim nastupima u kojima član ne predstavlja Klaster, a koji su tematski povezani s Klasterom, član ističe da iznosi lične stavove. Pri iznošenju stavova Klastera i ličnih stavova, član pazi na lični ugled i ugled Klastera.
PRITUŽBE NA NEPOŠTOVANJE ETIČKOG KODEKSA KLASTERA
    Član 14.
Druge osobe i članovi mogu se obratiti Upravi i Nadzornom odboru Klastera i pritužbom na ponašanje pojedinog člana Klastera, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa. Pritužbe razmatra Uprava i Nadzorni odbor Klastera i po potrebi pokreće postupak zbog povrede Društvenog ugovora Klastera, Etičkog kodeksa ili drugog propisa Klastera. Uprava i Nadzorni odbor Klastera daju odgovor na pritužbu najkasnije u roku od 30 dana od njena podnošenja.
    Član 15.
Uprava Klastera dužna je jednom godišnje, najkasnije do 31.decembra, izvestiti Skupštinu Klastera o podnesenim pritužbama iz člana 15. Etičkog kodeksa i postupcima koji su u svezi s njima pokrenuti.
UPOZNAVANJE NOVIH ČLANOVA S ETIČKIM KODEKSOM
    Član 16.
Uprava Klastera ili osoba koju ona ovlasti, dužni su upoznati člana Klastera koji se prima u članstvo s odredbama Etičkog kodeksa.
JAVNOST ETIČKOG KODEKSA
    Članak 17.
Etički kodeks dostupan je svim klijentima i partnerima na uvid, koji je prihvaćen od strane Klastera . Etički kodeks se objavljuje na internet stranici Klastera.
POSEBNI ETIČKI KODEKSI
    Član 18.
Kada posebnosti  Klastera to zahtevaju, Uprava i Nadzorni odbor Klastera može donositi posebne etičke kodekse.
STUPANJE NA SNAGU
    Član 19.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Klastera.

U zrenjaninu:
Predsednik Skupštine Klastera


Šta su KLASTERI?

o nama    ribarstvo    zakonodavstvo    nauka    arhiva    aktuelnosti    klasteri    radionice    forum    akvaponija    kontakt        izrada   ticma