Lampone wiress & tools
Inovativni klaster ribarstva  IKRA AKVAPONIJA  osnovan  radi ostvarivanja ciljeva u  oblasti: razvoja i zaštite ribarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja u proizvodnji  i prometu ribe i  ribljih proizvoda,   riblje opreme,  pribora,  repromaterijala i lekova.
KLASTER  RIBARSTAVA  IKRA AKVAPONIJA
                                                PLANIRANJE U RIBARSTVU
                                     "U MISIJI SAMOSVESTI A NE SAMOLJUBLJA "

    Danas u vreme pada domaće tražnje suočeni sa problemom naplate u privredi i pritiskom tržišta za obaranje cena potrebno je planovima prilagoditi se vremenu u kome živimo, treba promeniti poslovni model i restruktuirati poslovanje sa fokusom na rast prihoda i smanjenje direktnih troškova.
    Ribarstvo je jedina grana poljoprivrede koja je u  poslednjih deset godina udvostručila promet i ima trend rasta površina pod ribnjacima, stalni deficit ribe na domaćem tržištu i povećanje uvoza ribe ima za posledicu da se povećao i interes investitora za ovu oblast što obezbeđuje stabilan privredni rast u ovoj grani poljoprivrede.
Ribarstvo predstavlja profitabilnu granu poljoprivrede jer je poslovna klima idealna i u trendu je dijetalnih promena u ishrani. Uvažavajući zahteve potrošača Srbija je jedina država u Evropi gde možemo sa sigurnošću planirati prodaju  zahvaljujući veri, običajima i tradiciji srpskog naroda.
    U vreme postova imamo povećanu potrošnju i sigurnu prodaju ribe , u ovoj 2016 ; Vaskršnji post je od 14 marta do 1 maja, Petrovdanski post od je 27 juna do 12 jula, Gospoijnski post je od 14  do 28 avgusta, Božićni post je od 28 novembra do 7 januara, vernici koji se pridržavaju poste svaku sredu i petak i praznike izvan postova koji se uvek poste.
Razloge za loše poslovanje na nekim ribnjacima u Srbiji treba tražiti u neosposobljenosti vlasnika i menadžera da unaprede poslovanje i finansijski menadžment, nedostatak finansijskih resursa ima negativan efekat na inovativnost u preduzećima i umanjuje kvalitet u poslovanju što dovodi do slabijih poslovnih rezultata a u ekstremnim slučajevima i do stečaja.  Imamo resurse ali potrebnije nam je znanje od kapitala, šta vredi da pozajmimo kapital iz evropske unije ako nemamo znanje.  Znanje ima granice neznanje je beskonačno.
    Najčešći problem u ribarstvu prestavlja nelikvidnost u letnjim mesecima kada su  troškovi uvećani zbog ciklusa   proizvodnje i klimatskih faktora a smanjene prodaje ribe,  da bi prevazišli ovaj problem pozabavićemo se planiranjem.
    Da bi poslovanje preduzeća bilo uspešno (efikasno i efektivno) u kratkoročnom i dugoročnom periodu , treba na vreme uraditi plan poslovanja i realizovati ga u skladu sa postavljenim parametrima.       Poslovanje u okruženju današnjih brzih globalnih promena, nestabilnih tržišta i stalnih tehnoloških unapređenja nameće  potrebu za odgovornim, fleksibilnim i ažuriranim planiranjem i izveštavanjem. Suština planiranja je predviđanje budući događaja , racionalizaciju i optimizaciju resursa, pripremu unutrašnje organizacije na promene, fleksibilnost u procesu donošenja odluka.     (imajući u vidu informaciju  da je u 2016 nasađeno 1000 tona šaranske mlađi manje nego ranijih godina reflektuje se na smanjenu ponudu u 2016 što znači da će planska prodajna cena biti  300 dinara po kilogramu).
      Niko nije planirao da bankrotira, ali je bankrotirao jer nije planirao. Prvi strateški planski dokument za dugoročniji period je plan poslovanja koji treba da obuhvati i razradi sve oblasti (vlasništvo, upravljanje, delatnosti, rukovođenje) kao i sve funkcije u preduzeću (marketing, finansije, razvoj, planiranje, ljudski resursi..)i radi se na tri godine. Drugi strateški dokument je operativni plan poslovanja za kalendarsku godinu sa kojim utvrđujemo kalendar planiranja (rokove, obim i obuhvat pokazatelja poslovanja). Operativni plan poslovanja (kalendar planiranja) treba da sadrži : definisane uslove poslovanja za svaki profitni centar posebno (u ribarstvu za svaki objekat posebno), utvrđene prioritete za obezbeđenje potrebnih resursa, razrađene aktivnosti po funkcijama, pokazatelje stepena korišćenja svih resursa i sve to kroz tabelarne i grafičke prikaze radi jasnijeg prikazivanja ciljeva i zadataka u realizaciji. Plan mora da bude utemeljen na realnim ciframa i konkretizovan za svaki profitni centar i svaku službu, sa jasno definisanom hijerarhijom odgovornosti u skladu sa organizacionom strukturom preduzeća.

     PLANIRANJE PROIZVODNJE    
    Godišnji plan proizvodnje se radi na osnovu planskih kalkulacija koje se rade za svaki objekat (jezero) pojedinačno. Za izradu plana proizvodnje potrebna je dokumentacija iz prethodne godine kao i analiza proizvodnje prethodnih pet godina po objektima .
            Posebnu pažnju treba obratiti na direktne troškove gde u startu pri izradi planskih kalkulacija za narednu proizvodnu godinu treba tražiti moguće uštede u zavisnosti od uslova proizvodnje koji su praksi različiti za svaki proizvodni objekat. Za uspešnu izradu  plana proizvodnje potrebno je voditi sledeću dokumentaciju i obrasce na ribnjaku.
- Plan  nasada i plan izlova  za svaki objekat pojedinačno. 
-    sadrži elemente troška ( vrednost nasada , hrana , lek ,kreč ,direktni troškovi,opšti troškovi i na kraju ukupno troškovi.)
-    Vodi se po hranidbenom  danu (potrošnja u kilogramima dnevno izražena u dinarima po jedinici mere)
-    Vodi se po komadu, riba od mesečnjaka do konzuma (broj komada na ulazu i izlazu se evidentira i uvek se zna broj glava u jezeru )
-    Rezultat kalkulacije je pored finansiski parametara : prirast po hranidbenom danu, cena koštanja 1 kilograma prirasta, vrednost hrane po hranidbenom danu, vrednost hrane po 1 kilogramu prirasta, broj glava.
-  Obrasci za  praćenje utroška hrane  dnevno i  mesečno po objektima sa analizama
-    svi elementi iz planske kalkulacije prikazani tabelarno za svaki objekat sa stvarnim utrošcima.
-    Iz ove analize treba da se vidi bonitet  jezera , stvarna konverzija hrane , stepen degradiranosti jezera .
-    U ovom obrascima  se nalaze i analize vode sa analizom prirodne hrane na mesečnim  nivoima.
-    Analiza izlova po vrstama količinama i kategorijama riba,  radi određivanja konverzije i boniteta jezera.(ljetni lov se vodi posebno i ima drugačiji tretman).
-    Evidencija pregleda zdrastvenog stanja ribe
-    Zapisnik o zdrastvenom stanju i poreklu nasada po jezerima.
-    Zapisnici o kontrolnim pregledima i preporukama veterinara u slučaju lečenja.
-    Zapisnik o korišćenju hrane sa lekom sa pratećom dokumentacijom za lek , obavezno  upustvo za upotrebu leka ,rok upotrebe leka i  moguće komplikacije. Lek mora imati dozvolu za stavljanje u promet .Na leku moraju biti naglašene aktivne supstance.Hrana sa lekom se neskladišti sa ostalom hranom u isti magacin.
-    Laboratoriski nalazi se čuvaju uz zapisnik o kontrolnom pregledu datim na analizu posebno za svako jezero.
-    Svaku neuobičajnu pojavu koju opažamo u jezeru zapisnički evidentiramo.
-    Uginuće se vodi dnevno po ribnjačkim objektima
-    Primena hemiski srestava u suzbijanju vodene biljne vegetacije
-    Vodi se evidencija aplikacije hemiskog srestva
-    Hemisko srestvo mora biti na listi dozvoljenih
-    Ukupno aplikovana količina po hektaru i primenjena doza
-    Metod i sredstvo aplikacije
-    Primena stajnjaka
-    Evidentiranje količine po jedinici površine i ukupno
-    U zapisniku obavezan podatak vreme, osoba koja je izvršila đubrenje kao i osoba koja je naredila primenu .
-     Higijenske mere i evidentiranje
-   Održavanje higijene jezera, okoline  i skladišta, dezinfekcija objekata u procesu pripreme ribnjačkog objekta, dezinfekcija bazena i ribe u transportu, dezinfekcija vode i ribarskog alata.
-    Magacinsko poslovanje
-    Magacin sirovina i rezervnih delova se vodi na svakom ribnjaku i količine u magacinu moraju da odgovaraju evidencijama. Roba koja se izda i izađe iz magacina a ne utroši se, povratnicom se magacin ponovo zadužuje.
-    Magacin gotovih proizvoda, Zimovnici se vode pojedinačno kao i jezera i u zimovniku se mora znati iz kog je jezera riba, vodi se po kategorijama ribe: konzum, posebno matice, posebno mlađ i kod izdavanja ribe iz zimovnika svaka otpremnica treba da nosi oznaku zimovnika.
-     Evidencije o popravkama i servisiranjima opreme
-    Za svako srestvo kao što su pumpe, traktori, vanbrodski motori, agregati, voditi evidenciju o popravci: ko, kada i šta je radio i imati kopije računa sa opisima o zameni delova. Voditi evidenciju o kalibraciji opreme i mernih instrumenata
Dokumentacija koju ribnjaci moraju imati i čuvati u štampanom obliku
-    nalozi, otpremnice, ulazi ,izlazi i dokumenti koji prate magacinsko poslovanje
-    kontrolni pregledi i sva dokumentacija za praćenje zdrastvenog stanja ribe
-    Dokumentacija o primeni hemijski srestava
-    Dokumentacija o popravkama i servisiranju opreme
-    Dokumentacija o radu radnika i primeni zaštitnih srestava
-    Dokumentacija o hrani : setifikat o kvalitetu, hemijski sastav, sastojci, podaci o proizvođaču hrane, rokovi upotrebe i ko je dobavljač po količinama.
         Imamo 20 obrazaca  za praćenje proizvodnje  na ribnjaku:
1    Planski obrazac nasada po objektima (planski obrasci su deo operativnog plana)
2    Planski obrazac izlova po objektima
3    Planski obrazac ishrane po objektima
4    Planski obrazac potrošnje hrane i kreča po objektima
5    Obrazac pripreme ribnjačkog objekta
6    Obrazac nasada i planirane proizvodnje po ribnjačkim objektima sa kalendarom planiranja i rokovima sa jasno definisanom zaduženjima i imenima odgovornih za izvršenje posla
7    Dnevnik aktivnosti (imamo dnevni sedmični i mesečni izveštaj )  vodi se u  elektronskom obliku sa vrstom i opisom poslova i sa  obaveznom dnevnom evidencijom uginuća u komadima i kilogramima . U dnevniku aktivnosti se vodi ispunjenje normiranog rada za svakog zaposlenog svakog dana, što na kraju meseca čini izveštaj za obračun plata.
8    Obrazac primene agrotehnički mera (evidentirati količinu prilikom košenja vegetacije i  obavezno je izvući na obalu i kompostirati)
9    Obrazac prirasta po ribnjačkim objektima( vodi se sedmično)
10    Obrazac izlova ribe po objektima sa obaveznom evidencijom o izlovljavanju divlje ribe u kilogramima (vodi se dnevno u danima izlova)
11    Obrazac stanja  materijala u magacinu ( magacinska kartica)
12    Obrazac utroška hrane na ribnjaku po objektima (kartica za svaki objekat)
13    Obrazac stanja u zimovnicima na ribnjaku posebno sa konzumnu ribu, za mlađ i za  matice sa analizom gubitaka i kala
14    Obrazac izlova po vrstama i kategorijama na ribnjaku
15    Obrazac uginuća po ribnjačkim objektima u komadima i kilogramima sa opisom  promena na ribi
16    Obrazac potrošnje hrane po (hranidbenim) danima  po ribnjačkim objektima sa analizom vode i analizom prirodne hrane
17    Obrazac primene preventivni mera zaštite zdrastvenog stanja ribe sa spiskom odobrenih hemijski sredstava i listom odobrenih lekova u proizvodnji ribe
18   Obrazac praćenja transporta ribe, unutar ribnjaka po objektima
19   Obrazac servisiranja čamaca, penti ,pumpi, traktora i ribarskog alata
20   Analiza izlova jezera (godišnja) na osnovu koje pravimo plan nasada

PRAKTIČNI SAVETI KOD IZRADE PLANA PROIZVODNJE ZA POVEĆANJE PROIZVODNJE

"    Plan nasada radimo pod uslovom da su primenjene zimske agrotehničke mere (isušivanje, izmrzavanje i tanjiranje) za uspešnu proizvodnju još su potrebni Kvalitet vode, zdrav nasad i zdrava ishrana . Kada su ispunjeni ovi preduslovi postavlja se pitanje šta se želi, šta se ima za nasad i opredeljuje se za način ishrane
"    Ako želimo proizvodnju tri tone po hektaru šarana težine preko tri kilograma nasađujemo dvogodišnju ribu od 800 grama 1000 komada po hektaru, ishrana ekstrudiranom hranom
"    Ako želimo proizvodnju pet tona po hektaru šarana težine oko 2,5 kilograma nasađujemo jednogodišnju mlađ od 300 grama 2000 komada po hektaru, ishrana visokoproteinskom ekstrudiranom hranom
"    Planirati (poluintezivnu ili intezivnu) povećanu proizvodnju možemo i sa poboljšanjem kvaliteta vode ( izgraditi taložnik na dovodnom kanalu) i obezbeđivanjem višeg nivoa kiseonika (obezbediti protok vode ili aeratore)
"    Možemo planirati i  povećanje proizvodnje na postojećim površinama dizanjem vodenog stuba ( rekonstrukcija i dogradnju nasipa  jezera sa rekonstrukcijom dovodnih i odvodnih kanala i ustava)
"    Kod intezivne proizvodnje možemo planirati dvogodišnji ciklus proizvodnje ribe sa ishranom ekstrudiranom peletiranom hranom primer nasada jednogodišnje ribe ( kontrola masti i proteina u ishrani) što nam daje prednost (produktivnost neuporedivo bolja za vremenski rok od dve godine)
"    Povećati proizvodnju izgradnjom novih ribnjačkih objekata malih površina u sklopu postojećih pogona da bi upotpunili tehnološke potrebe za jednogodišnjom ribom i kao za planirani ljetni izlov konzumne ribe.
Za ljetni lov u aprilu nasađujemo   najzdraviju ribu da nebi došlo do primene lekova zbog karence jer se riba proda za Petrovdanski post (posle izlova konzuma nasađujemo mesečnjake)
"     Planirati inovacije u ishrani ribe kontrolisanom zdravom ekstrudiranom hranom uz primenu selena, zeolita i primenu biotehnologije uz korišćenje bakterijsko enzimskih proizvoda (istraživanje u malim objektima)
"    Planirati otvaranje mrestilišta (udruživanjem) da bi se osigurala potrebna količina mlađi i uzgoj ribe u polikulturi - više vrsta riba u istom objektu, planirati organski mrest bez hipofiziranja ribe.
"    Planirati razvoj tehnologije za povećanu primenu  prirodne hrane dodavanjem stajnjaka i preparata "ZEO-MIN-fiš" (kontrola sezonske dinamike fitoplanktona i zooplanktona u periodu termičke stratifikacije vode)
"    Planirati izgradnju taložnika uz primenu biotehnologija na ispustu vode iz ribnjaka da bi se oslobodili plaćanja dela nameta za vodu što je zakonski moguće , dovoljno je uraditi analize vode pre i posle taložnika.
"     Smuđa treba uvesti u redovnu proizvodnju što zbog asortimana u maloprodaji što zbog ekonomske opravdanosti.  U objektima u kojim se uzgaja konzumni šaran, proizvodnja smuđa je korisna, zato što se smuđ hrani  sitnijom korovskom ribom koja uđe kroz rešetke iz vodotokova i smuđ očisti ribu iz divljeg mresta.
"    Očuvan ekosistem na ribnjacima nam omogućuje da možemo da planiramo proizvodnju koja je višestruko korisna uzgoj  gusaka i patki, cena guščijeg i pačijeg mesa nam obećava dobru zaradu posebno što je u pitanju organska hrana. Uzgojem gusaka na jezerima u znatnoj meri smo se odbranili i od kormorana.

                    FINANSIJSKO PLANIRANJE   
    Finansijsko planiranje je poslednji korak u procesu poslovnog planiranja i  presudno je za donošenje poslovnih odluka jer  se bazira na poslovnim mogućnostima u vidu očekivanih budućih rezultata kao što su  rast prihoda i povećanje profita. Preduzetnik mora biti siguran da u svakom trenutku poseduje dovoljno raspoloživih sredstava za pokriće finansijskih potreba biznisa. U kratkom roku (koji je najčešće period do godinu dana), planiranje podrazumeva sagledavanje potreba za obrtnim kapitalom koji će biti korišćen za kupovinu sirovina, finansiranje zaliha i potraživanja od kupaca, isplatu dobavljača i zaposlenih, kao i pokriće troškova potencijalnih kratkoročnih izvora finansiranja (kamate, dospele rate kredita i sl.). Finansijsko planiranje na srednji i dugi rok (rok duži od godinu dana), sastavni je deo procesa upravljanja razvojem i rastom poslovanja, jer podrazumeva sagledavanje dugoročnih investicionih potreba biznisa i blagovremenu pripremu za iste.
Praksa je pokazala da većina preduzetnika priprema finansijske planove u cilju kompletiranja zahtevane kreditne dokumentacije. Cilj finansijskog planiranje nije dobijanje pozajmljenih sredstava finansiranja, već dugoročno upravljanje finansijskom strukturom i finansijskim tokovima. Ono uključuje i sagledavanje opravdanosti korišćenja određenih izvora finansiranja ali u cilju donošenja finansijskih odluka, koje će kontinuirano doprinositi kreiranju vrednosti i uvećanju uloženog kapitala, uz istovremeno očuvanje finansijske stabilnosti.
Finalni proizvodi procesa finansijskog planiranja su:
o Plan pojedinih vrsta sredstava i izvora finansiranja. Najčešća forma ovog plana je Projektovani Bilans Stanja koji pokazuje očekivano stanje imovine (fiksnih i obrtnih sredstava) i izvora finansiranja na određeni budući dan;
o Plan prihoda i troškova. Ovaj plan radi se u formi Projektovanog Bilansa Uspeha, koji pokazuje plan očekivane zarade u budućnosti;
o Plan priliva i odliva novca, ili još poznat kao Projektovani izveštaj novčanih tokova, koji ukazuje na planiranu dinamiku priliva i odliva novca u budućnosti.
Polazna osnova procesa finansijskog planiranja je izrada plana prodaje u skladu sa proizvodnim kapacitetima ribnjaka. Važno je znati da plan prodaje uvek prethodi planu proizvodnje. Na ovaj način preduzetnik ima punu kontrolu nad procesom upravljanja troškovima nabavke, troškovima proizvodnje kao i procesom upravljanja zalihama, i obezbeđuje racionalnu upotrebu ograničenih finansijskih sredstava, što je jedan od osnovnih ciljeva procesa finansijskog planiranja.
Na bazi sačinjenog plana prodaje i plana troškova, iz kojih se vide uslovi naplate potraživanja i uslovi isplate obaveza, priprema se plan novčanih tokova tj. plan priliva i odliva gotovine.
Zahvaljujući finansijskom planiranju, u svakom trenutku možete znati:
o koji priliv/odliv novčanih sredstava očekujete u određenom trenutku u budućnosti;
o da li će očekivani prilivi biti veći od odliva i obratno;
o tačan iznos gotovine koji će vam biti na raspolaganju na kraju određenog vremenskog perioda;
o da li će vam u zavisnosti od toga biti potrebna dodatna sredstva za finansiranje operativnog poslovanja i novih investicija;
o koliko dugo će vam ta pozajmljena sredstva biti potrebna; kao i kada i u kom iznosu pozajmljena finansijska sredstva mogu biti vraćena na osnovu očekivanih gotovinskih primanja.
Kao osnovno pravilo, finansijske projekcije treba raditi za najmanje tri naredne godine. Prva godina finansijskog planiranja treba da bude predstavljena mesec za mesec, koji su osnova kontrole ostvarenja planiranih rezultata. Projekcije druge i treće godine mogu biti na polugodišnjoj ili godišnjoj osnovi.
Takođe, poželjna su bar dva scenarija i to: optimistički, baziran na potpunom ostvarenju planova; i konzervativan, tzv. planiranje sa rezervom, poznato još i kao slučaj "šta ako".
                  
                PRAKTIČNI SAVETI KOD FINANSISKOG PLANIRANJA:
o Postavite merljive finansijske ciljeve. Financijski ciljevi moraju biti merljivi i vremenski definisani. Na primer, ako kažete: "moj cilj je povećanje prodaje", ovo nije cilj već želja. Ukoliko biste rekli: "moj cilj je povećanje  prodaje za 20% do kraja ove godine", onda ste definisali cilj koji je merljiv, vremenski definisan i polazna osnova za sagledavanje ostalih potrebnih resursa (broj zaposlenih, zalihe, repromaterijal, novac), za ostvarenje datog cilja.
o Upoznajte se detaljno sa efektima finansijskih odluka. Planiranje je zapravo predviđanje budućih posledica odluka koje donosite danas. Finansijski plan treba da uključi što je moguće preciznija očekivanja po pitanju prihoda i rashoda (plan Bilansa Uspeha), potrebnih investicija i načina finansiranja (plan Bilansa Stanja) kao i priliva i odliva novca (Plan novčanih tokova); kako bi se blagovremeno predvideli eventualni budući probleme i isti ispravljali na vreme i tamo gde je to mnogo lakše na "papiru".
o Revidirajte finansijske planove periodično. Finansijsko planiranje je dinamičan proces. Vaše poslovanje vođeno je dugoročnim i kratkoročnim odlukama koje su podložne promenama u skladu sa očekivanim i neočekivanim dešavanjima unutar samog biznisa ali i u okruženju.
o Budite realni u očekivanjima. Najveći broj pretpostavki, na kojima su zasnovani finansijski planovi, bazirane su na prethodnom iskustvu i istorijskim podacima. Da li je povećanje od 20% realno ili ne, pre svega zavisi od trenda prodaje koji je bio u prošlosti ali i očekivanih promena u okruženju.
o Budite uključeni u proces od početka do kraja. Vaše razumevanje procesa planiranja i finansijskih posledica poslovnih odluka od ključnog je značaja za razvoj poslovanja.
o Profit nije isto što i gotovina! Veliki broj preduzetnika stavlja znak jednakosti između profita i novca. To nikako nije tačno. Profit je zarada koja može, ali i ne mora biti "naplaćena", što zavisi od velikog broja faktora. Na primer, prodali ste robu kupcu, računovodstvo je evidentiralo prihode od prodaje onda kada je račun izdat (važeća zakonska obaveza) iako kupac nije platio račun. To znači da  novac nije naplaćen u trenutku evidentiranja prihoda i isti očekujete u nekom budućem dogovorenom periodu.
o Počnite da planirate što pre. Finansijsko planiranje je jedna od tri ključne aktivnosti upravljanja finansijama.
     Bez finansijskog planiranja nema ni procesa upravljanja 
                                                              
                SAVETI ZA USPEŠNO UPRAVLJANJE I ISPUNJENJE PLANA
o Ne možete kopirati rešenja velikih i uspešnih  kompanija već morate naći svoj odgovor u skladu sa principima životnog ciklusa
o Uvek razmišljajte o ravnoteži efektivnosti i efikasnosti 
o Niste savršen menadžer, kao što ni vaši podređeni nisu, zato formirajte komplementaran tim
o Da bi ste kreirali tim od pouzdanih ljudi, pitajte podređene za predlog nemojte im davati rešenje
o  Ako ne možete da učite od svojih podređenih ,problem ste vi
o Kada dajete zadatke pravilo je da ako je sve u redu ne izveštavaš, a ako nešto nije u redu odmah me obavesti
o Upravljanje prema očekivanjima je loše  - morate da kontrolišete
o Odvojite sopstvene finansije od poslovnih finansija. Iako ste jedini vlasnik vašeg biznisa posmatrajte poslovne finansije kao novac nezavisnog entiteta.
o Lako je narediti, ali nemožete narediti nekome ko nema dovoljno znanja - takvu osobu morate da podržite
o Ako mislite da je krivica u nekom drugom- bar 60% je vaša krivica
o Kada imate problem, možete ili da prihvatite situaciju ili da promenite ili zanemarite, ali nemoj da se žalite- preuzmite kontrolu
o Planirajte i proverite svoje finansijske potrebe pre nego se zadužite. Da li ćete koristiti dugoročne ili kratkoročne izvore finansiranja zavisiće od toga da li su vam sredstva potrebna za finansiranje obrtnog kapitala ili investicije čije rezultate očekujete u dugom roku.
o Upravljajte dugom. Zadužujte se koliko morate a ne onoliko koliko možete! Pozajmljena sredstva moraju da se vrate, zato je neophodno planiranje načina otplate duga
o Zaposlite ili angažujte stručnog računovođu. Proverite da li izabrani računovođa ima potrebne reference i prethodno iskustvo u pružanju računovodstvenih usluga
o Finansijski izveštaji nisu dovoljni za dobijanje razumne ocene uspešnosti poslovanja preduzeća
o Uspostavite sistem redovnog izveštavanja. Jednostavno ali redovno izveštavanje i sagledavanje finansijskog stanja i kretanja novca pomoći će vam da vi upravljate biznisom a ne on vama

                                      MILOŠ ĆOSOVIĆ


o nama    ribarstvo    zakonodavstvo    nauka    arhiva    aktuelnosti    klasteri    radionice    forum    akvaponija    kontakt        izrada   ticma